Psychoterapia Młodzieży

PSYCHOTERAPIA MŁODZIEŻY

Rozpoczęcie psychoterapii młodzieży poprzedzone jest pierwszorazową konsultacją z rodzicami lub rodzicami z dzieckiem, mającą na celu zebranie wywiadu dotyczącego funkcjonowania nastolatka na różnych etapach rozwojowych i sytuacji rodzinnej. W dalszym etapie pracy, psychoterapeuta odbywa kilka konsultacji diagnostycznych z adolescentem, mających na celu zrozumienie i ocenę poziomu zauważanych trudności oraz ustalenie adekwatnej, dostosowanej do potrzeb nastolatka formy pomocy. Konsultacje kończą się omówieniem spotkań z rodzicami dziecka i zaleceniami dotyczącymi dalszego postępowania. W przypadku potrzeby rozpoczęcia psychoterapii indywidualnej specjalista ustala z pacjentem i rodzicami kontrakt terapeutyczny, w którym przedstawia zasady pracy m.in. cele terapii, czas jej trwania, metody pracy, wzajemne zobowiązania.

Przyjmuje się, że psychoterapia młodzieży przeznaczona jest dla nastolatków od 12 roku życia wzwyż. Psychoterapia indywidualna adolescentów opiera się na regularnych spotkaniach z terapeutą, skoncentrowanych na poprawie stanu psychicznego nastolatka, poprzez rozwijanie umiejętności samodzielnego radzenia sobie z trudnościami, zmianę nieadaptacyjnych zachowań oraz kształtowanie prawidłowych wzorców funkcjonowania emocjonalnego, społecznego. Sesje trwają 50 minut i odbywają się 1-2 razy w tygodniu. Długość trwania psychoterapii jest określana indywidualnie, w zależności od rodzaju i nasilenia zgłaszanych trudności, kształtującej się osobowości nastolatka oraz postaw jego rodziców. Przyjmuje się, że terapia krótkoterminowa trwa kilka miesięcy, a długoterminowa od kilkunastu miesięcy, do czasami nawet kilku lat, w przypadku nieprawidłowej kształtującej się osobowości lub innych poważnych zaburzeń psychicznych. W przypadku adolescentów ogromne znaczenie w uzyskiwaniu satysfakcjonujących zmian ma współpraca i postawa osób najbliższych, a bez ich wsparcia, zaangażowania, zrozumienia zmiana często jest niemożliwa.

Wskazania do psychoterapii indywidualnej młodzieży

Okres dorastania wiąże się z intensyfikacją zmian w psychice dojrzewającego adolescenta, co może prowadzić do pojawiających się problemów na tle psychicznym, wymagających podjęcia psychoterapii indywidualnej. Kształtująca się tożsamość młodego człowieka i dylematy związane z okresem adolescencji mogą powodować zachowania, z punktu widzenia rodzica niepokojące, ale często ustające po pewnym czasie. Obserwuje się też zachowania nienormatywne, które niezwiązane są z kryzysem rozwojowym, a raczej indywidualnymi trudnościami w obszarze radzenia sobie z trudnościami, prowadząc do problemów emocjonalnych czy zaburzeń psychicznych.

Obszary wymagające pracy terapeutycznej:

  1. zaburzenia nastroju (np. depresja, CHAD, dystymia);
  2. zaburzenia nerwicowe (np. fobia społeczna, natręctwa, zaburzenia adaptacyjne);
  3. zaburzenia rozwoju emocjonalno – społecznego (np. stale obniżony nastrój, wycofanie i nieśmiałość, chwiejność emocjonalna, częsta zmienność nastroju, zaniżone poczucia własnej wartości i niska samoocena, agresja, impulsywność, niecierpliwość, wewnętrzny niepokój);
  4. myśli i próby samobójcze;
  5. zaburzenia odżywiania się (np. anoreksja, bulimia);
  6. zaburzenia psychosomatyczne (np. uporczywe dolegliwości bóle brzucha, niemające medycznej przyczyny);
  7. zaburzenia zachowania (np. kradzieże, zachowania agresywne wobec innych ludzi czy zwierząt);
  8. trudności związane z sytuacją rodzinną (np. rozwód rodziców, uzależnienie, choroba w rodzinie, niepełnosprawność, przemoc, zmiana miejsca zamieszkania);
  9. trudności w nauce (przesadny perfekcjonizm lub niepodejmowanie działań, lęk przed oceną, problemy z koncentracją i skupieniem się);
  10. nieprawidłowo kształtująca się osobowość nastolatka – utrwalone wzorce myślenia i postrzegania siebie i innych (np. stałe unikanie podejmowania działań, nadmierna zależność od innych osób, przekonanie co do złych zamiarów innych ludzi).
  11. i inne.

JAK PRACUJEMY TERAPEUTYCZNIE Z MŁODZIEŻĄ W NASZEJ PLACÓWCE?

Specjaliści naszej Poradni pracują terapeutycznie z adolescentami od 13 roku życia. W Warszawskiej Pracowni Psychoterapii prowadzimy głównie psychoterapię indywidualną młodzieży zorientowaną w nurcie psychodynamicznym. Psychoterapia psychodynamiczna jest jedną z najlepszych, uznanych naukowo i empirycznie metod leczenia osób na całym świecie. Psychoterapia młodzieży oparta jest na sojuszu terapeutycznym nastolatka z psychoterapeutą, co determinuje pomyślność dalszego procesu terapii. Psychoterapia dostarcza młodej osobie lepszego rozumienie własnych stanów wewnętrznych, niwelowania niepokojących symptomów (np. myśli samobójczych, uzależnień, kradzieży, obniżonego nastroju) oraz zmiany nieprawidłowo rozwijającego się postrzegania relacji interpersonalnych, własnej osoby czy świata. Sesje odbywają się 1-2 razy w tygodniu i trwają 50 minut.

Psychodynamiczna psychoterapia młodzieży zakłada obecność rodziców nastolatka w procesie terapeutycznym. którzy odgrywają w nim kluczową rolę. Psychoterapeuta współpracuje z rodzicami w lepszym rozumieniu postępowań adolescentów, dostarczając wiedzy dotyczącej kwestii rozwojowych, zachowań normatywnych czy zachowań stanowiących zagrożenie dalszego prawidłowego rozwoju dla młodego pacjenta. Uwzględnia przy tym potrzeby nastolatka i jego opiekunów. W psychoterapii młodzieży często nieodzowna jest wspólna praca rodziców w postaci terapii rodzinnej, konsultacji wychowawczych czy innych form wsparcia psychologicznego. Często jest to czynnikiem warunkującym możliwość uzyskania zmian lub wpływającym na ich znaczący wzrost.

Jeśli zauważasz u swojego dorastającego dziecka powyższe trudności lub niepokojące inne zmiany w zachowaniu – zapraszamy na konsultacje z psychoterapeutami Warszawskiej Pracowni Psychoterapii. Pomożemy przywrócić Wam zachwianą rodzinną równowagę.