Psychoterapia Indywidualna

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Proces rozpoczęcia psychoterapii indywidualnej poprzedzony jest kilkoma konsultacjami diagnostycznymi u psychoterapeuty, mającymi na celu zebranie wnikliwego wywiadu dotyczącego funkcjonowania pacjenta w wielu sferach życia. Umożliwia to specjaliście określenie obszarów wymagających pracy terapeutycznej i wskazanie sposobów dalszego postępowania z problemem. Psychoterapeuta ustala z pacjentem kontrakt terapeutyczny, w którym określa zasady pracy m.in. cele terapii, czas trwania, metody pracy, wzajemne zobowiązania. Psychoterapia indywidualna opiera się na cyklicznych spotkaniach z terapeutą i ma na celu poprawę jakości życia i stanu pacjenta poprzez dokonanie trwałych zmian w jego dotychczasowym sposobie funkcjonowania. Sesje terapeutyczne trwają 50 minut i odbywają się 1-2 razy w tygodniu. Długość trwania psychoterapii jest określana indywidualnie, w zależności od natężenia zgłaszanych trudności i obopólnych ustaleń miedzy pacjentem, a terapeutą. Przyjmuje się, że terapia krótkoterminowa trwa kilka miesięcy, a długoterminowa od kilkunastu miesięcy, nawet do kilku lat. Wybrana forma terapii związana jest ze zgłaszanymi dolegliwościami pacjenta, a dostosowanie odpowiedniej metody leczenia, terapeuta proponuje w oparciu o potrzeby i możliwości pacjenta.

JAK PRACUJEMY TERAPEUTYCZNIE Z DOROSŁYMI W NASZEJ PLACÓWCE?

W Warszawskiej Pracowni Psychoterapii prowadzimy głównie psychoterapię indywidualną zorientowaną w nurcie psychodynamicznym. Psychoterapia psychodynamiczna stanowi jedną z wiodących, uznanych naukowo i empirycznie metod leczenia osób zmagającymi się z problemami natury psychicznej na całym świecie. Została opracowana na podstawie dorobku współczesnej psychiatrii oraz koncepcji psychoanalitycznych. Jest skuteczną metodą terapii zaburzeń psychicznych m.in. depresji, zaburzeń osobowości, lęków, zaburzeń nerwicowych, odżywiania, trudności w relacjach interpersonalnych, dolegliwości psychosomatycznych, osób z doświadczeniem psychozy oraz innymi problemami emocjonalnymi.  

Sesje terapeutyczne odbywają się cyklicznie 1-2 razy w tygodniu i trwają 50 minut. W procesie terapii pacjent jest zachęcany do swobodnego dzielenia się swoimi skojarzeniami, myślami, snami, fantazjami oraz wprowadzania wszelkich treści często skrywanych, nieporuszanych w codziennym życiu. Psychoterapeuta podąża za pacjentem w przepracowaniu trudnych obszarów z jego życia, umożliwiając rozwiązanie nieświadomych konfliktów, m.in. dysfunkcyjnych wzorców postępowania, czy zachowania poprzez nadawanie im nowego rozumienia, co będzie przyczyniać się do niwelowania nieakceptowanych objawów. Psychoterapeuta dostosowuje swoją aktywność na sesji do zauważanych potrzeb i możliwości pacjenta. Psychoterapia psychodynamiczna pozwala na redukcję nasilenia objawów, ale również na trwałą zmianę funkcjonowania w rzeczywistości przyczyniając się do lepszego rozumienia siebie i swojego sposobu odczuwania, zachowania. Zmiana ta w dużej mierze zależy od motywacji i zaangażowania pacjenta w proces leczenia.

ROZUMIENIE PSYCHODYNAMICZNE

Paradygmat psychodynamiczny zakłada, że symptomy pacjenta znajdują swoje źródło w nieświadomości, w której znajdują się treści nieakceptowane, wypierane przez świadomość. Nieświadome treści psychiczne wpływają na sposób funkcjonowania oraz przeżywania, rozumienia siebie i innych. Analiza nieświadomych treści umożliwia wgląd w zrozumienie własnych nieakceptowanych impulsów, emocji i zachowań oraz czynników wyzwalających niepokojące objawy lub przyczyniających się do ich podtrzymywania (choroby). 

Leczenie pacjentów koncentruje się na uświadamianiu własnych konfliktowych myśli, potrzeb, pragnień, będących źródłem cierpienia, a jednocześnie wspieranych przez używanie mechanizmów obronnych w celu uniknięcia konfrontacji z konfliktem. W trakcie procesu terapeutycznego pacjent przy użyciu mechanizmu przeniesienia zaczyna kierować do terapeuty oraz innych osób z otoczenia uczucia, oczekiwania, postawy jakie pacjent doświadczał wobec znaczących osób w przeszłości. Zjawisko przeniesienia może pojawić się w procesie terapeutycznym na każdym etapie pracy, bez względu na stosowane techniki przez terapeutę. Prawidłowo rozpoznane oraz przepracowane przeniesienie może stać się źródłem korekcyjnych doświadczeń emocjonalnych, warunkujących trwałe zmiany w osobowości klienta. Wgląd uzyskany w wyniku analizy reakcji przeniesieniowych ma pomagać pacjentowi zrozumieć źródła własnego zachowania oraz rozwinąć nowe, dojrzalsze schematy funkcjonowania. Przeważająca część procesu terapeutycznego opiera się na analizie bieżącej sytuacji pacjenta i jego aktualnych relacji. W psychoterapii psychodynamicznej przeszłość stanowi jedynie tło, które rozgrywa się w teraźniejszym życiu pacjenta.

Jeśli zastanawiasz się nad zmianą swojego życia i rozpoczęciem psychoterapii indywidualnej zapraszamy na konsultacje indywidualne z wybranym specjalistą Warszawskiej Pracowni Psychoterapii.