Konsultacja Wychowawcza

KONSULTACJA WYCHOWAWCZA

Konsultacje wychowawcze stanowią cykl regularnych spotkań psychologa z rodzicami/opiekunami dziecka mającymi charakter psychoedukacyjno – wsparciowy. Konsultacje mają przyczyniać się do zrozumienia podejmowanych zachowań i skutków własnych działań, prowadząc do pogłębienia umiejętności rodzicielskich i wzrostu umiejętności budowania relacji z dzieckiem, opartej na szacunku, zrozumieniu i wzajemnej bliskości.

Podczas pierwszej konsultacji wychowawczej specjalista w wywiadzie z rodzicem zbiera informacje dotyczące m.in. rodzaju trudności, ich natężenia, czasu trwania, źródeł wyzwalających problem, podejmowanych działań w radzeniu sobie z problemem, metod radzenia sobie z innymi, trudnymi zachowaniami dziecka przez jego opiekunów. Zebranie pełnego wywiadu i ustalenie istotnych celów umożliwia zaproponowanie planu dalszej pracy. Spotkania opierają się na zasadzie omawiania z rodzicem doświadczanych trudności i wzajemnej współpracy nad poszukiwaniem ich rozwiązań. Rodzice pracują nad doskonaleniem własnych zachowań, komunikacji z dzieckiem, kształtowaniem umiejętności ustalania, wyznaczania, egzekwowania zasad i innych ważnych obszarów, a następnie stosują zdobytą wiedzę w środowisku domowym. Obserwują wpływ własnych postaw na reakcje swoich dzieci. Często w sytuacji zmiany postaw i zasad stosowanych przez rodzica (np. z postawy pobłażliwej na bardziej konsekwentną) dzieci reagują eskalacją uciążliwych zachowań sprawdzając swojego rodzica, ma to jednak charakter tymczasowy i mija w przypadku wytrwałej, spokojnej postawy rodzica. W wyniku zaangażowania i aktywnej współpracy rodzica z psychologiem, opiekun osiąga przyjęte cele w kontakcie z dzieckiem. Bez wzajemnej pracy ich realizowanie jest niemożliwe.

Wskazania do konsultacji wychowawczych

Konsultacje wychowawcze zalecane są dla rodziców/opiekunów, którzy:

  1. doświadczają trudności z wyznaczaniem granic, umów i konsekwentną postawą;
  2. mają wątpliwości, co do dalszego postępowania z dzieckiem i rozumienia jego zachowania;
  3. przejawiają niepokój związany z zachowaniami i reakcjami dziecka ;
  4. chcą zrozumieć własne stany emocjonalne i ich wpływ na relacje z dzieckiem;
  5. odczuwają bezsilność, niemoc w podejmowanych działaniach wobec dziecka;
  6. wykazują potrzebę poprawy komunikacji z dzieckiem i lepszego rozpoznawania, wyrażania i akceptowania jego emocji;
  7. chcą rozwijać aktywne, wspierające słuchanie;
  8. dążą do zwiększenia umiejętności budowania więzi z dzieckiem;
  9. potrzebują zwiększenia wiary we własne możliwości bycia dobrym rodzicem;
  10. chcą podnieść własne umiejętności rodzicielskie, zyskać większą samoświadomość postaw w diadzie z dzieckiem;
  11. starają się być wsparciem emocjonalnym dla dziecka w sytuacji kryzysowej (rozwód, choroba, trudności w szkole, trudności w relacjach z rówieśnikami).

JAK PRZEBIEGAJĄ KONSULTACJE WYCHOWAWCZE W NASZEJ PLACÓWCE?

W Warszawskiej Pracowni Psychoterapii konsultacja wychowawcza z rodzicem trwa 50 minut. Spotkanie rozpoczyna się od zebrania szczegółowego wywiadu dotyczącego zgłaszanych trudności w relacji z dzieckiem i sytuacji rodzinnej. Po zebraniu niezbędnych informacji, specjalista przy współpracy z rodzicem ustala plan dalszej pomocy i kluczowe cele do realizacji, wskazane przez rodzica. Psycholog w wywiadzie z rodzicem określa czy forma pomocy będzie najbardziej pomocna dla danego rodzica, a w razie potrzeby zaleca inne formy wsparcia. Spotkania mają charakter cykliczny, odbywają się zazwyczaj 1 raz w tygodniu. Długość trwania konsultacji uzależniona jest od indywidulanych potrzeb i oceny zgłaszanych trudności w wywiadzie. Niektórzy rodzice potrzebują od kilku do kilkunastu spotkań, inni borykający się z utrzymującymi się od długiego czasu symptomami dziecka, potrzebują kilkumiesięcznych spotkań, by zmodyfikować własne zachowania i wzorce postępowania w diadzie z dzieckiem. Istnieje też część osób korzystająca stale z konsultacji wychowawczych, aby na bieżąco omawiać sytuacje rodzicielskie i rozwijać umiejętności rozpoznawania własnych oczekiwań, potrzeb, uczuć dotyczących wychowania dziecka. W przypadku dłuższej współpracy, rodzice analizują własne doświadczenia z dzieciństwa, w tym style wychowania i postawy rodzicielskie swoich rodziców i odnoszą je do relacji z dzieckiem.

Jeśli doświadczasz trudności wychowawczych w relacji z dzieckiem lub chcesz rozwijać własne kompetencje rodzicielskie, by stworzyć więź z dzieckiem jakiej pragniesz – zapraszamy na konsultacje do Warszawskiej Pracowni Psychoterapii. Z przyjemnością będziemy Ci towarzyszyć w drodze do zmiany.